Deveta međunarodna naučna konferencija
ZAPOŠLJAVANJE, OBRAZOVANJE I PREDUZETNIŠTVO (EEE 2020)
Beograd, Srbija, oktobar 2020.
 
Obrazovanje, zapošljavanje i preduzetništvo predstavljaju važno trojstvo između kojih postoji veza koja se ogleda u činjenici da je privatno preduzetništvo generator kreiranja novih poslova i zapošljavanja, a da se kroz preduzetničko obrazovanje razvijaju preduzetničke kompetencije koje poslovne ideje treba da pretvore u realnost i preduzetničke aktivnosti učine uspešnijim
 
CILJEVI KONFERENCIJE
 
Konferencija treba da posluži kao dobra platforma za razmenu međunarodnih iskustava i dobre prakse usmerene na smanjenje visokih stopa nezaposlenosti i podsticanje zapošljavanja preko većeg dinamizma u razvoju privatnog preduzetništva, kako na nivou nacionalnih ekonomija tako i u globalnim okvirima.
Pomaže da se razmotre različite mogućnosti i domeni razvijanja preduzetničkih firmi.
Omogućava da se odredi u kom pravcu treba da se razvijaju nove strategije preduzetničkog obrazovanja kako bi se podstakla kreativnost, razvoj individualnosti, kreativnog i logičkog mišljenja što su važni preduslovi podsticanja preduzetničkih inicijativa u praksi.
Otvaraju se mogućnosti preispitivanja bolje sinergije izmedju naučnih i obrazovnih institucija sa poslovnim okruženjem.

Organizatori konferencije