Uputstvo autorima

UPUTSTVO ZA PISANJE RADA

Radovi su obima 7-10 stranica, Rad bi trebalo bi da bude napisan na engleskom jeziku, u programu MS Word (Times New Roman – TNR 11 pt normal), formata A4 (21cm x 29,7cm). Sve margine (gornja, donja, leva i desna) treba da budu 2,3 cm. Tekst treba napisati isključivo u jednoj koloni (ne u dve ili više), fontom Times New Roman, uključujući i naslove slika i tabela, sa jednostrukim proredom (TNR, 11 point, normal, justified alignment, first line – 0,7 cm, spacing – before = 3pt, after = 3pt, line spacing – single, upper and lower case). Početak pasusa kucati bez korišćenja Tab-a i razmaka. Tekst poglavlja odvojiti jednim praznim redom od naslova poglavlja.
Rad treba prijaviti putem sajta konferencije: www.eee-conference.com u delu prijava rada, najkasnije do 1. jula.
Da bi rad bio objavljen u Tematskom zborniku, neophodno je da bude urađen u skladu sa ovim uputstvom.
 
Preuzmite uputstvo za autore