Uputstvo autorima

UPUTSTVO ZA PISANJE RADA

Rad bi trebalo da bude napisan na engleskom jeziku. Obim rada ograničen je na 6/8 strana formata A4 (21 x 29,7cm). Sve margine (gornja, donja, leva i desna) treba da budu 2,5 cm. Tekst bi trebalo napisati isključivo u jednoj koloni uz korišćanje fonta Arial, uključujući i naslove slika i tabela, sa jednostrukim proredom (Arial, 10 point interline spacing). Reference bi trebalo numerisati u zagradama prema redosledu pojavljivanja u dokumentu (npr. [1], [2], [3]).
Maksimalan broj autora na radu je tri.
Rad treba prijaviti putem sajta konferencije: www.eee-conference.com u delu prijava rada, najkasnije do 25. juna 2021. godine. Da bi rad bio objavljen u Tematskom zborniku, neophodno je da bude urađen u skladu sa ovim uputstvom. Uputstvo za pripremu radova nalazi se na sajtu: www.eee-conference.com.
 
Preuzmite uputstvo za autore