Uputstvo autorima

UPUTSTVO ZA PISANJE RADA

Rad bi trebalo da bude napisan na engleskom jeziku.
Obim rada ne sme biti manji od jednog tabaka teksta (16 strana), (jedna strana = 1.800 slovnih znakova), formata B5 (ISO) (20,1 cm x 27,6 cm).
Sve margine (gornja, donja, leva i desna) treba da budu 2,3 cm. Tekst treba napisati isključivo u jednoj koloni (ne u dve ili više), fontom Times New Roman, uključujući i naslove slika i tabela, sa jednostrukim proredom (TNR, 11 point, normal, justified alignment, first line – 0,7 cm, spacing – before = 3pt, after = 3pt, line spacing – single, upper and lower case).
Početak pasusa kucati bez korišćenja Tab-a i razmaka. Tekst poglavlja odvojiti jednim praznim redom od naslova poglavlja.
Maksimalan broj autora na radu je dva.
Rad treba prijaviti putem sajta konferencije: www.eee-conference.com u delu prijava rada, najkasnije do 25. jula 2018. godine. Da bi rad bio objavljen u Tematskom zborniku međunarodnog značaja, kategorije M14, neophodno je da bude urađen u skladu sa ovim uputstvom. 

Preuzmi uputstvo za autore