Poziv autorima

Poziv autorima

Pozivamo Vas da apstrakte pošaljete do 30.04.2019. godine, a radove najkasnije do 15.06.2019. godine. Svi prihvaćeni radovi biće objavljeni u Tematskom zborniku koji će biti indeksiran na Clarivate analytics ISI Web of Science (WOS).  

Autori se pozivaju da dostave kompletne radove na engleskom jeziku. Maksimalan broj autora na radu je dva. Jedan autor može poslati najviše dva rada. Autori radova snose punu odgovornost za originalnost i sadržaj sopstvenih radova.

Podteme:       

 • ​Razvoj inovacija u malim i srednjim preduzećima
 • Informacione i komunikacione tehnologije u svrhu poboljšanja efikasnosti organizacionih performansi
 • Inovacijama pokrenute prilike i perspektive za razvoj u ekonomiji znanja
 • Poslovni modeli i tehnološke inovacije
 • Inovacije u marketingu malih preduzeća
 • Socijalno preduzetništvo
 • Inovacioni klasteri  i transfer tehnologija
 • Motivacija i liderstvo
 • Komunikacija- Multikulturalne i (inter)kulturalne komunikacije
 • Poslovna informatika
 • Poslovne finansije i osiguranje
 • Poslovni izazovi na globalnom nivou 
 • Promene u globalnom menadžmentu organizacija
 • Otpornost organizacija na „šokove“ iz spoljnog i unutrašnjeg poslovnog okruženja
 • Zapošljavanje u virtuelnim firmama
 • Diskriminacija na radnom mestu
 • Samozapošljavanje
 • Upravljanje konfliktima na radnom mestu
 • Nasilje na radnom mestu
 • Pravni aspekti zapošljavanja
 • Dualno obrazovanje
 • Učenje na daljinu
 • Preduzetničko obrazovanje
 • Organizaciono učenje
 • Neformalno obrazovanje
 • Doživotno učenje
 • Razvoj gastronomije i perspektive razvoja u Srbiji
 • Osnaživanje žena kroz razvoj turizma u Srbiji
 • Ruralni turizam
 • Osnove razvoja kulturnog turizma
 • Turizam i sport
 • Banjski turizam
 • Globalizacija i klasterizacije u turizmu
 • Uloga medija u promociji turističkih destinacija

Svi radovi će biti pregledani od strane međunarodnog naučnog odbora.
Prihvaćeni radovi će biti objavljeni u zborniku radova sa Konferencije sa ISBN brojem.

Oblici rada: plenarne sesije, grupne diskusije, okrugli sto i plenarno donošenje zaključaka.