Poziv autorima

Poziv autorima

Autori se pozivaju da dostave kompletne radove na engleskom jeziku. Maksimalan broj autora na radu je dva. Jedan autor može poslati najviše dva rada za konferenciju i jedan za okrugli sto. Autori radova snose punu odgovornost za originalnost i sadržaj sopstvenih radova.

Podteme: 

      

 • Razvoj inovacija u malim i srednjim preduzećima
 • Informacione i komunikacione tehnologije u svrhu poboljšanja efikasnosti organizacionih performansi
 • Inovacijama pokrenute prilike i perspektive za razvoj u ekonomiji znanja
 • Vrste prilika za razvoj  ženskog preduzetništva i inovacije
 • Poslovni modeli i tehnološke inovacije
 • Odnos između inovacionog i transformacionog liderstva
 • Inovacije u marketingu malih preduzeća
 • Socijalno preduzetništvo
 • Inovacioni klasteri  i transfer tehnologija
 • Motivacija i liderstvo
 • Komunikacija- Multikulturalne i (inter)kulturalne komunikacije
 • Poslovna informatika
 • Poslovne finansije i osiguranje
 • Poslovni izazovi na globalnom nivou 
 • Promene u globalnom menadžmentu organizacija
 • Otpornost organizacija na „šokove“ iz spoljnog i unutrašnjeg poslovnog okruženja
 • Zapošljavanje u virtuelnim firmama
 • Sistem nagrađivanja
 • Diskriminacija na radnom mestu
 • Samozapošljavanje
 • Upravljanje konfliktima na radnom mestu
 • Nasilje na radnom mestu
 • Pravni aspekti zapošljavanja
 • Rad i penzionisanje
 • Dualno obrazovanje
 • Odnos između podučavanja i učenja
 • Učenje na daljinu
 • Novi modeli učenja i podučavanja
 • Preduzetničko obrazovanje
 • Organizaciono učenje
 • Inkluzivno i specijalno obrazovanje
 • Neformalno obrazovanje
 • Doživotno učenje


Svi radovi će biti pregledani od strane međunarodnog naučnog odbora.
Prihvaćeni radovi će biti objavljeni u zborniku radova sa Konferencije sa ISBN brojem.

Oblici rada: plenarne sesije, grupne diskusije, okrugli sto i plenarno donošenje zaključaka.