Publikacije

Publikacije

Prihvaćeni radovi će biti objavljeni u zborniku radova sa Konferencije sa ISBN brojem.
 
Najbolji radovi sa okruglog stola, prema mišljenju recenzenata, biće objavljeni u monografiji, a ostali radovi u časopisu International Review.